Åtgärder vid Covid-19 pandemin

På grund av Covid-19-pandemin har Nysäter Wind AB tillsammans sina partners i projektet, RWE och Nordex, vidtagit åtgärder för att begränsa den potentiella smittospridningen under byggnationen av projektet i enlighet med den Svenska regeringens vägledning. Åtgärderna kommer att uppdateras efter behov och i linje med den vägledning som offentliggöras av regeringen allt eftersom situationen utvecklas.

All personal som arbetar med projektet måste för närvarande följa följande nyckelåtgärder under arbetsperioder:

 • Personal bör stanna hemma om de eller någon annan i hushållet är sjuk med några symtom som potentiellt kan indikera infektion med Covid-19-viruset; såsom feber, torr hosta, andningsbesvär, ont i halsen, illamående, muskel- och / eller ledvärk.
 • Personal bör tvätta händerna ofta och grundligt i minst 20 sekunder med tvål och vatten eller en alkoholbaserad handrengöringsprodukt.
 • Ska undvika att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Täcka mun och näsa om man nyser eller hostar, använda näsduk och undvika handkontakt med andningsutsöndringar. Ska även bortföra näsdukar så snart som möjligt och tvätta händerna efteråt.
 • Hålla avstånd på minst 1,5 m från andra individer samt undvika att samlas i grupper.
 • Minimera användning av slutna offentliga byggnader i närheten av platsen samt hålla sig borta från andra människor på offentliga platser. Ska dessutom vara särskilt uppmärksamma på att skapa en säker miljö för äldre, samt andra som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka från covid-19.
 • Inget arbete med närhet mindre än 1,5 m mellan arbetare är tillåtet, såvida inte arbetarna är utrustade med lämplig PPE inklusive ansiktsmasker och handskar, utöver annan PPE som kan vara nödvändig för den specifika arbetsuppgift som utförs. Direkt kontakt bör undvikas om möjligt.
 • Delning av fordon ska hållas till ett minimum. Förutom föraren bör det inte vara mer än en annan person närvarande i de fordon som används och passageraren bör stanna kvar i det bakre passagerarsätet. Det rekommenderas att passagerare bär engångshandskar av gummi och ansiktsmasker (FFP3 / FFP2).
 • Ska undvika att dela dricksflaskor, glas, koppar osv.
 • Ska rengöra ytor med klor- eller alkoholbaserade desinfektionsmedel, samt öka frekvensen för kontorsstädning.
 • Kontinuerligt se över personal för tecken på sjukdom.

Endast de medarbetare som är absolut vitala för byggnationen kommer att resa till och arbeta på Nysäter projektområde. I de fall där byggpersonal regelbundet reser till platsen från andra delar av Sverige (utanför Västernorrland) eller från utlandet, kommer behovet av sådana resor först att säkerhetbedömas av bygg- och HSE-cheferna, där nationella och internationella resebegränsningar och försiktighetsåtgärder kommer att tillämpas.

Byggteam som är involverade i projektet har justerat sina arbetsmönster för att minimera behovet för personal att lämna landet regelbundet. Personal som behöver resa till platsen kommer att minimera sin användning av kollektivtrafik och förväntas tillämpa god hygien samt vidta social distansering i alla stadier av sin resa. 

Vid återkomst till byggplatsen kommer personalen att följa de åtgärder som beskrivs ovan för att säkerställa effektiv social distans mellan andra kollegor och allmänheten samt vidta god hygienpraxis fortlöpande.

Om du vill diskutera någon aspekt av ovanstående försiktighetsåtgärder, kontakta gärna vår representant på följande nummer:

Nysäter Wind AB, Owners Engineer Team (RWE), hälso- och säkerhetschef, Patric Åhlin. 

Tel. +46 (0)70-581 16 00

Ytterligare information om Covid-19-utbrottet och försiktighetsåtgärder som publicerats av folkhälsomyndigheten och Sveriges byrå för socialt skydd och beredskap, MSB, hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/corona

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (9-13 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 utförde HSTA följande arbeten:

Avtäckning vid H32 och H38.

Borrning vid H19, H27 och H47.

Sprängning vid H27.

Terrassering vid H19, H27, H32, H35 och H38.

En olycka inträffade med en dumper tillhörande HSTA på onsdagen, den tippade ner i ett dike.

I modul 5 utförde Sigurd Sand följande arbeten:

Avtäckning och terrassering vid H18, H26 och H17. Även H25 (modul 3).

Borrning vid H26 och H15.

Sprängning vid H15 samt väg mot H13.

Krossning vid H25.

Trumbyte vid vattenärende 5k och 5j, väg mot H31.

Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden.

Sigurd Sand drabbades av ett tillbud, då en lastbil gled ner i diket, access 3. Ingen miljöpåverkan.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, i modul 1, 2, 4 utförde följande arbeten:

Snöröjning i samtliga moduler.

Inmätning av områdena och planering av aktiviteter.

Mindre avverkning har utförts i modul 6 och 3.

Personalstyrka i genomsnitt under veckan:

HSTA 42 pers (Maskinpark 40 st)

Sigurd Sand 28 pers (Maskinpark 31 st, varav 25 i drift)

Skanska 5 st (Maskinpark 1 st)

Björnlandhöjden

Skanska har påbörjat avtäckning av SCA:s bergtäkt vid infartsvägen till Björnlandhöjden.

SCA utför avverkning på site.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (6 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H27 och H28 och även mot H19. Vidare har påbörjats byggnation av väg mot H32 och väg mot H38/H39. Arbete pågår med kranytorna H19, H52, H28, H27, H35 samt H38. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15, H25 och H26. Krossning pågår vid H25. Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden. Vägbyggnad pågår mot vindkraftverk H13 samt från H15-H18. (Sigurd Sand)

Fundamentsarbeten pågår vid H35, H27, H28, H47, H52 samt H22. (Nobe)

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, som ny underentreprenör, kommer inom kort att påbörja arbeten i delar av vindkraftparken som inte berörs av sådant som är föremål för avstämning med tillsynsmyndigheten (dvs. massbalanserna för modul 1, 2 och 4). Som exempel snöröjning och ombyggnation av infartsväg 4.

Telecon har tillfälligt avbrutit mätmastarbetena vid H73.

Cirka 40-45 personer arbetade med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

Skanska påbörjar mobilisering (start v10), som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

Skanska planerar för uppstart som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (21 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg (terrass) mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28 och även mot H19. (HSTA)

I modul 5 utförs arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22. (Sigurd Sand)

Såsom avvikelserapporterats denna vecka, utförs extra kontroll av arbetena vid H17 att dessa sker på rätt sätt/plats.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Byggplatskontoret för Hästkullen utmed infartsväg 3. Nordex har etablerat och tagit i bruk bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för modulerna 1,2 och 4 (vägar, kranplaner och fundament).

Björnlandhöjden

I slutet av veckan utsågs Skanska som entreprenör för infrastrukturen (vägar, kranplaner, fundament och internnät).

SCA utför ”klippning” utmed befintliga vägar där layouten ej ändrats.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (7 Februari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28.

I modul 5 utför Sigurd Sand arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H22.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken).

HSTA utför arbeten för att anlägga ett område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3. Nordex har börjat etablera bodar på ytan.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand, HSTA, Nobe och Mainline).

För tillfället saknas entreprenör för modulerna 1,2 och 4.

Björnlandhöjden

Upphandling av entreprenör för infrastrukturen pågår fortfarande.

Övrigt

HSTA har etablerat en yta för platskontor i Viksjö, strax norr om Nysäter Winds kontor.

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (31 Januari 2020)

Hästkullen

I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47 samt vidare mot H52, samt mot H27 och H28.

I modul 5 utför Sigurd Sand arbeten vid kranytorna H15 och H17. Fundamentsarbeten pågår vid H13. Kabelarbeten pågår vid H16.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken).

HSTA utför arbeten för att anlägga ett område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3.

Cirka 75 personer arbetar med byggnation på Hästkullen (Sigurd Sand (29), HSTA (34), Nobe (6) och Mainline (6)).

För tillfället saknas entreprenör för modulerna 1,2 och 4.

(Foton från Nordex veckorapport, v.5)

Björnlandhöjden

Upphandling av entreprenör för infrastrukturen pågår fortfarande.

Övrigt

27 januari gjorde länsstyrelsen platsbesök (modul 3) på Hästkullen i kombination med avstämningsmöte vid platskontoret i Viksjö, då även med Timrå kommun närvarande

Arbetet fortsätter med nya vägar!

På Hästkullen I modul 3 byggs väg mot vindkraftverk H47. Dessutom har överblivna massor invid norra transformatorstationen flyttats och återanvänts som terrassmaterial för väg mot H27 och H28.

I övrigt pågår breddningen av Laxsjövägen (Accessväg 2, där den fortsätter genom parken). Vägen kommer att tillfälligt stängas av i 1-2 dagar under vecka 3. En kulvert ska bytas ut. Detta har kommunicerats med Laxsjöns stugby, SCA, Trafikverket, Räddningstjänsten samt med anslag vid Mat & Nostalgi. Alternativ väg finns runt området under avstängningen (skyltas).

Härnösands Schakt har påbörjat arbeten för att anlägga ett motsvarande område för byggplatskontor m m (Hästkullen) utmed infartsväg 3.

Björnlandhöjden Ytan för byggplatskontor m m är färdigställd. I övrigt har arbeten haft juluppehåll.

Delar av arbetet på parken ligger delvis stilla på grund av brister i arbetet

Delar av arbetet på Nysäter har stoppats i samband med att brister har uppkommit vid kontroller av arbetet från Länsstyrelsen.

Nysäter Vind är mycket ledsna för det uppkomna problemen, och har full respekt för Länsstyrelsens beslut att stänga ner arbetet tills att vi har åtgärdat bristerna, som vi nu arbetar hårt med att komma tillrätta med.

Problemet har uppkommit på grund av bristande kontroll och kommunikation i projektet mellan uppdragsgivare och utförande entreprenör, där uppsatta regler och villkor i tillståndet för projektet inte följts – man har bland annat lagt vissa breddningsmassor på felaktiga områden, nyttjat vattentäkt utan specifikt tillstånd samt delvis exploaterat utanför utsatta ramar.

Vi har nu omedelbart vidtagit åtgärder för att våra medarbetare och entreprenörer till fullo ska respektera vårt miljötillstånd, omliggande natur och våra regler. Vi gör en översyn på den skada som redan skett, samt arbetar med att sätta upp tydliga kontrollsystem för att liknande incidenter inte ska kunna inträffa igen.

Vi utreder i nuläget om det finns några långsiktiga miljömässiga konsekvenser eller risker som kan ha uppkommit av den bristande hanteringen, men får be att återkomma om detaljer i ärendet när det är fullt genomlyst.

Efter att vi har vidtagit åtgärder och Länsstyrelsen kan godkänna fortsatt arbete, hoppas vi att arbetet kommer igång så snart som möjligt!

Aktivitet i Hästkullen

Arbetena med vägar och fundament för Hästkullen har fortsatt under sommaren. För närvarande är ca 110 personer sysselsatta med anläggningsarbetena. Till sin hjälp har dom ett 70-tal tunga anläggningsmaskiner; grävmaskiner, dumprar med mera. Gjutning av tornfundament har påbörjats. Vi räknar just nu med att cirka 20 % av arbetena är klara. I och med att semesterperioden går mot sitt slut kommer arbetet att intensifieras de närmaste veckorna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading