Första turbinen energisatt!

Under vecka 46 blir den första turbinen på Hästkullen inkopplad på elnätet och därmed kommer projektets första kWh att produceras. En stor milstolpe!

Detta vill Nysäter Wind fira och bjuder därför tillsammans med sina ägare RWE och Credit Suisse på Schweizisk choklad till samtliga som arbetar i projektet. Nysäter Wind vill också gärna fira det med lokalsamhället!

Välkomna förbi projektkontoret i Gammelgården så bjuder Nysäter Wind på Toblerone.

Nysäter stödjer lokalsamhället

Nysäter Wind: Klart med årligt stöd till bygden

Nysäter Wind och Föreningen för Vindkraftsfonden Hästkullen/Björnlandhöjden har nu kommit överens om den så kallade bygdepeng som ska utgå under den tid som Nysäter Winds två vindkraftsparker är i drift. Det årliga beloppet hamnar på drygt en miljon kronor och skall användas för olika utvecklingsprojekt i bygden.

”Vi är glada för att vi nått en överenskommelse. Det blir ett mycket välkommet och viktigt bidrag för vår bygd”, säger Björn Nordling, ordförande för föreningen.

Överenskommelsen innebär att bygden kring Viksjö, där Nysäter Wind just nu uppför vindkraftparkerna, kommer att få drygt 1 miljon kronor per år i stöd för utveckling av det lokala näringslivet samt sport-, kultur- och fritidsprojekt.

Den så kallade bygdepengen är frivillig, men något som de flesta vindkraftsbolag betalar. I Nysäter Winds fall handlar det om att bygden börjar få stödet under 2021, när vindkraftverken tas i drift.

”Det här är ett viktigt bidrag till det lokala samhället och vi är glada att vi kan ge tillbaka till bygden. Vi är angelägna om ett väl fungerande lokalsamhälle kring våra anläggningar, inte minst för att underlätta rekryteringen av framtida medarbetare”, säger John Childs, vd för Nysäter Wind.

Om Nysäter Wind och vindkraftsparkerna

De uppförs just nu vid områdena Hästkullen (73 turbiner) och Björnlandhöjden (41 turbiner) i Härnösand, Timrå och Kramfors kommuner.  Drifttagning av parkerna är planerad att ske under andra kvartalet 2021 (Hästkullen) respektive fjärde kvartalet 2021 (Björnlandhöjden). Den totala elproduktionen från bägge parkerna beräknas ett normalt år uppgå till ca 1,7 TWh, motsvarande elförbrukningen för mer än 300.000 hushåll.


Nysäter Wind: Agreement on financial support to the local community

Nysäter Wind and the Association for the Wind Power Fund Hästkullen / Björnlandhöjden have agreed on the financial support to the local community that will be paid while Nysäter Wind’s two wind farms are in operation. The annual amount, just over SEK 1 Million, will be used for various development projects in the area.

”We are happy that we have reached an agreement. It will be a very welcome and important contribution for our area,” said Björn Nordling, chairman of the association.

The agreement means that the area around Viksjö, where Nysäter Wind is currently building the wind farms, will receive just over SEK 1 Million per year in support of the development of the local business community as well as support to sports, culture and leisure projects.

The so-called “district money” is voluntary, but something that most wind power companies pay in Sweden. In Nysäter Wind’s case, the local community will receive the support starting at the end of 2021, when the wind power farm is fully commissioned.

“This is an important contribution to the local community, and we are happy that we can give back to them. It is of high importance that the local communities where we operate are well-functioning and attractive places to work and live. This is one way of contributing the the development of the local area,” said John Childs, CEO of Nysäter Wind.

About Nysäter Wind and the wind farmsThey are currently being built at the areas of Hästkullen (73 turbines) and Björnlandhöjden (41 turbines) in the municipalities of Härnösand, Timrå and Kramfors. Commissioning of the parks is planned to take place during the second quarter of 2021 (Hästkullen) and the fourth quarter of 2021 (Björnlandhöjden), respectively. The total electricity production from both parks is estimated in a normal year to amount to about 1.7 TWh, corresponding to the consumption of more than 300.000 households.

Välbesökta informationsträffar i Viksjö

Den 22 och 23 september ordnade Nysäter Wind informationsträffar för de boende och intressenter kring vindkraftparken som byggs utanför Viksjö. 65 personer kom och lyssnade på senaste nytt om projektet i Folkets Hus. Ambitionen är att hålla liknande informationsmöten varje kvartal framgent.

”Det var verkligen roligt att så många kom och träffade oss och lyssnade till status på våra arbeten i vindkraftparken. Det kom upp många intressanta frågor som vi tar vidare. Det är ett omfattande bygge och vi vill därför ha en tät dialog med alla intressenter”, säger Per Nordlund, rådgivare i projektet och en av dem som höll i mötena tillsammans med bland andra Mats-Ola Vestin och Malin Hillström.

Efter en genomgång av senaste nytt kring projektet gick ordet över till Fredrik Andrén-Sandberg på RWE Renewables som förklarade vad som kommer att hända när vindkraftparken är färdigbyggd och RWE Renewables tar över driften. Även Lars Bruun, projektansvarig på plats, gav sin bild över bygget och visade vackra bilder över de fyra vindkraftverk som nu står på plats. Ungefär ett vindkraftverk i veckan kommer upp och totalt kommer det att resas 114 stycken. Just nu arbetar runt 600 personer i parken. Planen är att vindkraftparken ska tas i drift i slutet av 2021.

Det uppkom flera frågor kring projektet, till exempel rörande trafiksituationen. Aktuell information om projektets betongtransporter finns på Nysäter Winds hemsida. Projektet tar idag emot 5–8 turbintransporter dagligen, måndag-lördag, samtliga nattetid. Nysäter Wind har påbörjat processer för att sänka farten genom Viksjö för all trafik på väg 331.

Andra frågor rörde miljötillstånden och återställningen av marken. Det som gäller är att alla temporära ytor som används i projektet ska återställas senast ett år efter drifttagning av parken, vilket Nysäter Wind ansvarar för. Löpande återställning pågår på de platser i parken där det redan nu är möjligt. Vissa områden, exempelvis myrmark, är svårare att återställa än andra, varför vägar och kranplaner anlagts för att behålla de naturliga vattenflödena i myrarna. Efter drifttagning kommer också ljudmätningar att göras för att kontrollera att ljudnivåerna från turbinerna hålls inom tillståndets värden.

Vad gäller vilka som investerat i vindkraftparken och äger den så ägs den av RWE och Credit Suisse och driften kommer att skötas av RWE. All el som produceras i parken kommer att köpas av BP på ett långtidskontrakt och BP bestämmer till vilka de säljer elen vidare, om de gör det. Inga andra externa parter har investerat i parken, eller köper el direkt av Nysäter Wind.

Vidare informerade Per Nordlund om att han trätt tillbaka som VD sedan i somras och att ny VD för Nysäter Wind är John Childs. Per Nordlund är kvar som rådgivare.

Tack alla som kom och lyssnade och deltog i samtalen!

Ladda ner – HAS_N_Bilaga-1A_30K_20200406_opt-1
Ladda ner – 200420-Bilaga-3-BJL_Slutlig-layout-Oversikt_opt-2
Ladda ner – HAS_S_Bilaga-1B_30K_20200406_opt-1

Informationsmöte om vindkraftsprojekten Hästkullen och Björnlandhöjden

Välkommen till Folkets Hus i Viksjö den 22 september kl. 18.30 alternativt den 23 september kl. 18.30.

Där får du träffa representanter för Nysäter Wind.
Vi presenterar nuläget av bygget av vindkraftparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor kring projekten. Vi bjuder på fika.

Vi vidtar försiktighetsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19 och därför begränsar vi antalet deltagare till 40 st/möte samt att föranmälan är obligatorisk. Först-till-kvarn principen gäller vid anmälan.

Plats: Viksjö Folkets Hus, Gammelgården, Viksjö
Tid: Tisdag den 22 september kl. 18.30, alternativt
Onsdag den 23 september kl. 18.30.
Anmälan: Anmäl dig senast söndag den 20 september till Moa Rosén via moa.rosen.extern@rwe.com eller till Lisa Svanemar via 073-087 94 70.

Varmt välkomna!

Magnus Kullberg
för Nysäter Wind AB

Betongtransporter Habbornvägen

Under vecka 48 är följande gjutningar planerade i vindkraftpark Hästkullen:

Tisdag 24/11 – gravitationsfundament

Torsdag 26/11 – gravitationsfundament

Följande gjutningar är planerade i vindkraftpark Björnlandhöjden:

Onsdag 25/11

Torsdag 26/11

Torsdag 26/11

Det är gjutningen av gravitationsfundament som kräver större mängd betong vilket resulterar i upp mot 100 betongtransporter dessa dagar.

Observera att löpande förändringar kan förekomma. Vi försöker att hålla arbetena till planeringen samt uppdatera denna information vid eventuella ändringar.

Uppdatering efter sommaren

Efter sommarmånaderna har nu entreprenörerna återgått till full verksamhet på både Hästkullen och Björnlandhöjden, vilket innebär att ca 500 personer arbetar med de två projekten. På Hästkullen är ca 25 km väg nu färdigbyggd och 37 st fundament gjutna. Kraftledningsbyggnationen av de större luftledningarna för elanslutningen till stamnätet fortgår likaså. I mitten av augusti passerades en liten milstolpe för projektet, då de första torndelarna respektive rotorbladen levererades till Hästkullen. De första torndelarna monterades på plats i norra delen av parken, se bilden uppe i sidhuvudet.
I slutet av augusti är monteringen av 5 vindkraftverkstorn påbörjad.

Markarbetena inom Björnlandhöjden handlar i första hand om byggnation av vägar inom projektområdet samt kranytor intill kommande vindkraftverk. Den mobila betongstationen har här börjat producera betong till fundamenten och den kommer också att stötta med leveranser till Hästkullen. Därför kommer det att köra betongtransporter utmed Habbornvägen vid tillfällen då större gjutningar pågår. Projektet har tagit emot synpunkter på att det är många tunga fordon ute i trafiken och att man upplever att det ibland går lite för fort på vägarna. Nysäter Wind arbetar med påminnelser till entreprenörerna om att ha respekt för hastighetsbegränsningar och även med att vidta fysiska åtgärder såsom exempelvis anläggande av farthinder.

Nysäter Wind: Viktig milstolpe nådd – första vindkraftverket rest

Nu är det första vindkraftverket i vindkraftparken nära Viksjö utanför Härnösand, på plats. Arbetet med att resa de resterande 113 vindkraftverken, som ska färdigställas under 2021, fortsätter. Färdigställd och i drift, kommer vindkraftparken att drivas av RWE Renewables.

”Det här är en viktig milstolpe för oss på Nysäter Wind, och för hela projektet”, säger John Childs, vd för Nysäter Wind.

Redan i juni började komponenter såsom torn, rotorblad och turbiner att anlända till hamnen i Härnösand.  Efter det att markarbeten, gjutning av fundament och resning av tornet färdigställts var dags för den första turbinen med sina 73 m långa blad att lyftas på plats. Fortsättningsvis kommer 1-2 vindkraftverk att färdigställas varje vecka. Just nu arbetar närmare 400 personer på platsen för vindkraftsbygget.

”När vindkraftparken är i full drift kommer elen som genereras att räcka till förbrukningen i 300 00 svenska hushåll, motsvarande nästan ett helt Malmö. Vindkraftparken blir ett viktigt bidrag till Sveriges mål att nå 100 procent förnybar elproduktion senast 2040”, säger John Childs. Nysäter Wind är byggherre och kommer att driva vindkraftparken, som blir en av Sveriges största när den är färdigbyggd. Den kommer att bestå av 114 turbiner med totalt 474 MW installerad kapacitet. Den första fasen omfattar 73 turbiner och den fasen planeras vara klar i mitten av 2021. Den andra fasen av konstruktionen omfattar 41 turbiner, som ska vara färdiga i slutet av 2021. RWE Renewables och infrastrukturfonden Credit Suisse Energy Infrastructure Partners äger 20 respektive 80 procent i Nysäter Wind.

English:

Nysäter Wind: First wind turbine erected – important milestone reached

The first wind turbine at the wind farm outside Viksjö, Härnösand, is now in place. The work of erecting the remaining 113 wind turbines, which will be completed during 2021, continues. Once completed, the site will be operated by RWE Renewables.

”This is an important milestone for us at Nysäter Wind, and for the entire project,” says John Childs, CEO of Nysäter Wind.

In June, components such as towers, rotor blades and turbines began to arrive at the port of Härnösand. After the completion of ground works, casting of the foundation and the erection of the tower, the first turbine with its 73 meter-long blades has now been lifted into place. Going forward, one to two turbines will be finalized each week. Right now, close to 400 people are working at the Nysäter wind power site.

“When the wind farm is in full operation, the electricity generated will be enough for the consumption of 300,000 Swedish households. The Nysäter wind farm will be an important contribution to Sweden’s goal of reaching 100 percent renewable electricity production by 2040,” says John Childs. Nysäter Wind will operate one of Sweden’s largest wind farms in Viksjö, close to Härnösand. The wind farm will consist of 114 turbines with a total of 474 MW installed capacity. The first phase, including 73 turbines, is planned for completion in mid-2021. The second phase of construction includes 41 turbines, to be completed by the end of 2021. RWE Renewables and a fund advised by Credit Suisse Energy Infrastructure Partners own 20% and 80%, respectively, in Nysäter Wind.

Nysäter Wind informerar om senaste nytt från projektet

Markarbetena i Hästkullen har fortsatt med hög intensitet under sommaren, med undantag för ett par veckors semesteruppehåll. Väg- och fundamentsbygge, avverkning och kraftledningsbyggnation, allt för att förbereda för resningen av vindkraftverken, som kommer att påbörjas under augusti/september. Arbetet syns även nere i Viksjö, där ett par av entreprenörerna har byggt upp etableringar med baracker för sin personal.

Parallellt har även markarbetena i Björnlandhöjden påbörjats med bygge av vägar till och inom projektområdet samt kranytor vid de platser där vindkraftverken ska byggas. En mobil betongstation har byggts i närheten av parkområdet som ska tillverka betongen till fundamenten, där gjutningarna påbörjas i augusti/september.

John Childs ny vd för Nysäter Wind (Swe/Eng)

John Childs tillträder inom kort posten som ny vd för Nysäter Wind. Han ersätter 

Per Nordlund som har beslutat sig för att lämna vd-posten för att i stället övergå i en roll som senior rådgivare i projektet. 

John Childs kommer inom kort att ta över som vd. Han har tidigare haft flera ledande positioner inom energibranschen på Envision Energy, Vestas Wind Systems AS och Siemens Wind Power AS och är specialiserad på att driva komplexa projekt inom infrastruktur. Per Nordlund kommer att stötta honom i vd-rollen. 

“Vi är mycket glada över rekryteringen av John Childs som ny vd. Han har stor kompetens och erfarenhet från att driva stora projekt inom vindkraften vilket kommer att vara till stor nytta för Nysäter Wind”, säger Jørgen Kildahl, styrelseordförande för Nysäter Wind. 

”Per Nordlund har gjort ett utmärkt arbete som vd och jag är mycket glad för att han stannar hos oss som rådgivare. Hans långa erfarenhet från energisektorn och hans breda kontaktnät är mycket värdefullt för Nysäter Wind”, avslutar Jørgen Kildahl.

English:

John Childs new CEO of Nysäter Wind

John Child has been appointed as the new CEO of Nysäter Wind. Former CEO, Per Nordlund has decided to leave the position to focus entirely on a role as senior advisor in the project. 

John will take up his position shortly. He is a British and Swedish citizen and has an extensive experience in high value complex infrastructural power generation projects. He is also specialized in Operational Management in both Construction and Service industries, within Public and Private sectors. He has held international management positions in Envision Energy, Vestas Wind Systems AS and Siemens Wind Power AS. John, will be based in Sweden.

“We are very pleased to have John taking the role as the CEO of Nysäter Wind AB with his strong expertise and experience in project execution”, says Jørgen Kildahl, Chairman of the Board Nysäter Wind AB.

“Per Nordlund has done an excellent job as CEO and I am very happy that he stays with us as an adviser. His long experience in the energy sector and his extensive network is very valuable to Nysäter Wind”, Jørgen Kildahl concludes.

Kommentar till Uppdrag Gransking

Just nu uppför Nysäter Wind vad som kommer att bli en av Sveriges största vindkraftparker i Viksjö utanför Härnösand. Onsdagen den 29 april sände Uppdrag Granskning ett reportage om projektet och med anledning av det vill vi ytterligare förklara några punkter. 

Nysäter Wind började bygga vindkraftparken 2018 och färdigbyggd kommer den att ha 114 turbiner med en installerad effekt på totalt 475 MW. I full produktion kommer elen att räcka till 300 000 svenska hushåll. Inledningen av byggprocessen har dessvärre kantats av en del utmaningar, främst kopplade till vissa entreprenörer och underentreprenörer. 

Nysäter Wind anser att granskande journalistik är en viktig del av vår demokrati och Nysäter Wind har arbetat nära myndigheterna och alla medier som haft frågor om projektet, så även med Uppdrag Granskning. Vi har gett intervjuer, försett dem med fakta och information samt berett möjlighet till filminspelning på plats. Vi prioriterar alltid hög tillgänglighet för media. Det finns dock några punkter som vi vill klargöra med anledning av Uppdrag Gransknings reportage: 

Underleverantörer som inte betalats i sin helhet: Nordex som huvudentreprenör ansvarar, genom ett så kallat EPC-kontrakt (Engineering Procurement and Construction), för arbetena på plats och det inkluderar skyldigheten och rätten att välja, styra och följa upp underleverantörer. Det är Nordex som ansvarar för arbetena på plats där vindkraftparken uppförs. Dessvärre hamnade Nordex i vintras i en juridisk tvist med sin underentreprenör Active Works, en tvist som dessvärre fick tråkiga konsekvenser för mindre entreprenadföretag som utfört arbeten på plats.  Nysäter Wind fann det oacceptabelt att av denna orsak låta små företag och dess ägare hamna på obestånd och beslutade därför tillsammans med Nordex att ge ekonomiskt stöd till underleverantörer som inte betalats av Active Works. Totalt har cirka 40 MSEK betalats ut till dessa underleverantörer.

Misstänkta kriminella anknytningar: Rykten om detta nådde Nysäter Wind under hösten 2019 och vi agerade omedelbart genom att be Nordex utreda frågan. Det resulterade i att Nordex underleverantör Active Works avslutade sitt samarbete med en av sina underentreprenörer, som fick lämna arbetsplatsen omedelbart. 

Dumpning av landmassor i strid med miljötillståndet: Nysäter Wind har ingen inblick i de arbetsordrar som utfärdats och som ledde till dumpningen. Vi beklagar djupt det inträffade misstaget och vi har en dialog med myndigheterna om ärendet och hur återställning skall ske. 

Otillåten trädfällning: En mindre trädfällning genomfördes i tron att ett tillstånd redan hade utfärdats, vilket visade sig inte vara fallet. Denna incident beror på den mänskliga faktorn, och har som sig bör rapporterats till polisen.

Nysäter Wind beklagar de olyckliga händelser som inträffat i projektets inledande skede. Nysäter Wind har konsekvent uppfyllt alla sina kontraktsförpliktelser. Skanska har nu ersatt Active Works och är nu en betydande underleverantör till vår huvudentreprenör Nordex. Arbetena på plats fortskrider enligt plan. Nysäter Wind prioriterar miljöskydd högt och vår ambition är självklart att alla arbeten som utförs på plats ska genomföras i full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Nordlund, vd Nysäter Wind.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading