Om Nysäter Wind AB

Om Nysäter Wind

Nysäterprojektet är ett av Sveriges största vindkraftsprojekt. 

Nysäter, med sina 114 turbiner, kommer att vara en av Europas största vindkraftparker efter färdigställande. Parken ger ett stort bidrag till Sveriges omställning till förnybar energi genom de 1.7 TWh per år turbinerna kommer att producera. Projektområdet sträcker sig över 77 kvadratkilometer kring Viksjö, ett par mil väster om Härnösand.

Nysäters ägare

Det är Nysäter Wind AB som bygger vindparken, och som i framtiden kommer att äga och driva den. Bolaget ägs till 80 % av infrastrukturfonden Energy Infrastructure Partners”, som investerar långsiktigt i framförallt förnybara energiprojekt i Europa. Resterande 20 % ägs av RWE Renewables Sweden AB, som också fungerar som beställarombud under uppförandet och kommer att driva och underhålla vindkraftverken när den är färdigställd.

Organisation

Nysäter Wind AB har gett uppdraget att bygga hela vindparken till den tyska vindkrafttillverkaren Nordex. Uppdraget omfattar i princip hela processen från byggen av vägar och fundament och leverans och montering av turbiner till dess att kraftverken genererar el till nätet. Nordex i sin tur anlitar i många fall underentreprenörer.

RWE Renewables Sweden (tidigare E.ON Wind Sverige) har fått uppdraget att vara ägarrepresentant. Det betyder att det är RWE som i praktiken fungerar som uppdragsgivare till Nordex. 

Näst efter vattenkraften är vindkraft den största förnybara källan för elproduktion i Sverige. Och vindkraften är den förnybara elproduktion som växer snabbast. I slutet av 2018 fanns det ca 3700 vindkraftverk i Sverige som tillsammans svarade för ungefär 10 % av den svenska elproduktionen. Under 2019 kommer det att byggas ytterligare ca 600 storskaliga vindkraftverk och andelen av landets elproduktion kommer att öka till ca 16 %.

Det finns mycket information om vindkraft på nätet. Du kan till exempel läsa mer om hur vindkraft fungerar på www.svenskvindenergi.org.

Om projektet

Nysäter Windfarm består av två närliggande vindkraftparker; Hästkullen med 73 turbiner, och Björnlandhöjden med 41 turbiner. På kartorna nedan kan du se mer information om projektet.

SCA började utveckla Nysäterprojektet 2010. Under 2011 köptes projektet av E.ON som drev projektet vidare. 2014 beviljade Mark- och miljödomstolen i Härnösand tillstånd för att uppföra parken. Tillståndet omfattade då bortåt 150 turbiner. Samtidigt påbörjades planerna för att bygga ut elnätet så att elproduktionen kan transporteras till stamnätet.

Den tekniska utvecklingen inom vindkraftområdet går fort. Fortsatta studier visade att med högre och mer effektiva turbiner kunde antalet turbiner minskas till 114. Under 2018 tecknades ett avtal med turbintillverkaren Nordex om uppförande av de 114 turbinerna. Enligt avtalet skall Nordex leverera turbinerna nyckelfärdiga. Det innebär att Nordex står för alla arbeten i parken från anläggande av vägar och fundament för tornen fram till dess att alla turbiner levererar el till elnätet.

Hösten sålde E.ON 80 % av projektet till fonden ”Energy Infrastructure Partners”, tidigare ”Credit Suisse Energy Infrastructure Partners”. E.ON, tillsammans med infrastrukturfonden, bildade det gemensamma projektbolaget Nysäter Wind AB för att driva verksamheten. 

Under 2019 förvärvade den tyska energikoncernen RWE E.ONs vindkraftverksamhet. E.ONs roll som ägarens representant i projektet övertogs därmed av RWE, som i de allra flesta sammanhang företräder projektet. Hösten 2018 startade anläggningsarbetena i Hästkullen, och under hösten 2019 påbörjades även arbetena i  Björnlandhöjden. Till att börja med handlar det om att förstärka och förbättra vägnätet i områdena för att kunna ta emot de stora och tunga transporter som det innebär att bygga en vindkraftpark. Därefter byggs fundament för turbinerna och uppställningsplatser för de höga kranar som måste till för att bygga de bortåt 150 m höga tornen. De första turbinerna på Hästkullen monterades under hösten 2020.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading