Om Nysäter Wind AB

Om Nysäter Wind

Nysäter är en av Europas stärsta vindkraftsparker.

Nysäter, med sina 114 turbiner, är en av Europas största vindkraftsparker. Parken ger ett stort bidrag till Sveriges omställning till förnybar energi genom de 1.7 TWh per år turbinerna producerar. Projektområdet sträcker sig över 77 kvadratkilometer kring Viksjö, ett par mil väster om Härnösand.

Nysäters ägare

Det är Nysäter Wind AB som äger vindparken. Bolaget ägs till 80 % av infrastrukturfonden Energy Infrastructure Partners”, som investerar långsiktigt i framförallt förnybara energiprojekt i Europa. Resterande 20 % ägs av RWE Renewables Sweden AB, som också driver och underhåller vindkraftsparken på uppdrag av ägaren.

Organisation

Nysäter Wind AB gav 2018 uppdraget att bygga hela vindparken till den tyska vindkrafttillverkaren Nordex. Uppdraget omfattade i princip hela processen från byggen av vägar och fundament och leverans och montering av turbiner till dess att kraftverken genererar el till nätet. Nordex i sin tur anlitade i många fall underentreprenörer.

RWE Renewables Sweden (tidigare E.ON Wind Sverige) fick uppdraget att vara ägarrepresentant under byggtiden. RWE fick sedan också uppdraget av ägaren att driva och underhålla parken efter färdigställandet.

Näst efter vattenkraften är vindkraft den största förnybara källan för elproduktion i Sverige. Och vindkraften är den förnybara elproduktion som växer snabbast. I slutet av 2018 fanns det ca 3700 vindkraftverk i Sverige som tillsammans svarade för ungefär 10 % av den svenska elproduktionen. Under 2019 kommer det att byggas ytterligare ca 600 storskaliga vindkraftverk och andelen av landets elproduktion kommer att öka till ca 16 %.

Det finns mycket information om vindkraft på nätet. Du kan till exempel läsa mer om hur vindkraft fungerar på www.svenskvindenergi.org

Om projektet

Nysäter Windfarm består av två närliggande vindkraftparker; Hästkullen med 73 turbiner, och Björnlandhöjden med 41 turbiner. På kartorna nedan kan du se mer information om projektet.

SCA började utveckla Nysäterprojektet 2010. Under 2011 köptes projektet av E.ON som drev projektet vidare. 2014 beviljade Mark- och miljödomstolen i Härnösand tillstånd för att uppföra parken. Tillståndet omfattade då bortåt 150 turbiner. Samtidigt påbörjades planerna för att bygga ut elnätet så att elproduktionen kan transporteras till stamnätet.

Den tekniska utvecklingen inom vindkraftområdet går fort. Fortsatta studier visade att med högre och mer effektiva turbiner kunde antalet turbiner minskas till 114. Under 2018 tecknades ett avtal med turbintillverkaren Nordex om uppförande av de 114 turbinerna. 

Hösten 2018 sålde E.ON 80 % av projektet till fonden ”Energy Infrastructure Partners”, tidigare ”Credit Suisse Energy Infrastructure Partners”. E.ON, tillsammans med infrastrukturfonden, bildade det gemensamma projektbolaget Nysäter Wind AB för att driva verksamheten. 

Under 2019 förvärvade den tyska energikoncernen RWE E.ONs vindkraftverksamhet. E.ONs roll som ägarens representant i projektet övertogs därmed av RWE, som i de allra flesta sammanhang företrädde projektet. Hösten 2018 startade anläggningsarbetena i Hästkullen, och under hösten 2019 påbörjades även arbetena i  Björnlandhöjden. De första turbinerna på Hästkullen monterades under hösten 2020 och i Juni 2022 invigdes hela parken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading