Informationsmöte 24 mars

Den 24:e mars hölls ett informationsmöte för närboende i projektet. På grund av Corona-restriktionerna hölls mötet genom Microsoft Teams. Inbudan till mötet skickades per post till närboende ungefär en månad innan mötet hölls. Ca femtio personer deltog på mötet som varade en timme. På mötet informerade Nysäter Wind om statusen på projektet idag och vad som kommer att hända framöver, både vad gäller transporter i närmre tid men även hur driftorganisationen kommer att fungera när parken är färdig.

Nedan går det bra att ladda ner den presentation samt se filmen som visades på mötet.

Information inför planerade arbeten längs infartsvägen till vindpark Björnlandhöjden

Här kommer uppdaterad information till alla Er som äger en fastighet längs Habborn- och Manavägen och i olika omfattning kommer att bli berörda av planerat arbete.

Arbete längs Habbornvägen
Det har nu blivit dags att starta arbetet med att förbereda vägen från väg 331 in till vindpark Björnlandhöjden för de tunga och stora transporterna av t.ex. vindkraftverk till parken. Arbetet startar under vecka (V2) och omfattar, som vi nämnt i tidigare utskick, åtgärder av olika omfattning beroende på var längs vägen man är. Arbetet beräknas pågå till och från under våren för att vara klart i juni. Därefter kan det bli aktuellt med löpande underhållsåtgärder allt eftersom slitage uppstår till följd av transporterna in till parken.

Åtgärderna består av t.ex. dikning, byte/uppgradering av vägtrummor, förstärkning av bärighet, breddning av väg, rätning av kurvor, avverkning.

De åtgärder som planeras starta först är bl.a. dikning och översyn av vägtrummor och kommer att ske inom befintligt vägområde.

Vägen ska hållas öppen under hela tiden men det kommer sannolikt bli vissa störningar i framkomligheten för trafiken längs vägen. För de fastigheter som hittills bedömts bli direkt berörda av åtgärderna har särskild kontakt tagits.

Arbete inom vindparken
Även inom vindparken är arbetet med byggnation av vägar, kranplaner och fundament i åter i full gång efter jul- och nyårshelgen. Arbetet inom parken bedrivs alla dagar i veckan från ca 7 på morgonen till 19 på kvällarna.

Mer information, kontakt och frågor
För att hålla er uppdaterade planerar vi att fortsätta att lägga upp information på Nyäster Wind ABs hemsida: https://nysaterwind.se/aktuellt

Har ni frågor så går det bra att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Med vänlig hälsning,
Magnus Kullberg, RWE Renewables Sweden
på uppdrag av Nysäter Wind AB

Kontaktuppgifter:
Malin Hillström, stöd i tillstånd- och miljöfrågor
Tfn. 076-177 75 07
Malin.hillstrom@trustedhill.com

Mats-Ola Vestin, vägbyggnation
Tfn. 070-620 80 17
Mats-ola.vestin@nysaterwind.com

Första vindkraftverket producerar förnybar el

Nu är Nysäter Winds vindkraftspark utanför Viksjö ansluten till elnätet och den första turbinen förser nu det svenska elsystemet med 100 procent förnybar el. Hittills har 21 turbiner rests av 114 i projektet som beräknas vara klart under 2021.

”Hela syftet med att bygga vindkraftparken är att förse Sverige med förnybar el, vilket möjliggör för Sverige att nå sitt nationella mål om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Därför är det här ett viktigt steg för oss”, säger John Childs, vd.

Redan i juni började komponenter såsom torn, rotorblad och turbiner att anlända till hamnen i Härnösand. Under hösten har fokus legat på markarbeten, gjutning av fundament och resning av torn. Under september började vindturbinerna att resas. Så långt har 21 turbiner färdigställts och en av dem har anslutits till elnätet nu. Under de kommande veckorna kommer fler turbiner att anslutas och gå in i testfaser för att därefter gå över i full drift. Just nu arbetar närmare 600 personer på platsen för vindkraftsbygget.

”När vindkraftparken är i full drift kommer elen som genereras att räcka till förbrukningen i 300 000 svenska hushåll”, säger John Childs.

Nysäter Wind är byggherre och kommer att driva vindkraftparken, som blir en av Sveriges största när den är färdigbyggd. Den kommer att bestå av 114 turbiner med totalt 474 MW installerad kapacitet. Den första fasen omfattar 73 turbiner och den andra fasen omfattar 41 turbiner. Hela vindkraftsparken beräknas vara färdig och vara drifttagen i slutet av 2021. Den totala elproduktionen från bägge parkerna beräknas ett normalt år uppgå till ca 1,7 TWh, motsvarande elförbrukningen för mer än 300.000 hushåll. RWE Renewables och en fond som hanteras av Energy Infrastructure Partners AG (EIP) äger 20 respektive 80 procent i Nysäter Wind.


First wind turbine producing power

The first wind turbine in Nysäter Wind’s wind farm is now connected to the power grid and has started producing electricity. So far, 21 turbines have been erected of the 114 to be constructed.

“The start of power production is of course important to us because it is the whole purpose of building the wind farm, to provide Sweden with more 100 percent renewable electricity. The production from our wind farm will be a significant contribution to Sweden’s National goal of reaching 100 percent renewable power by 2040,” says John Childs, CEO.

In June, components such as towers, rotor blades and turbines began to arrive at the port of Härnösand. During the autumn, focus has been on ground works, casting of foundations and the erection of towers. So far, 21 wind turbines have been completed and erected, of which one now supplies electricity to the grid. In the coming weeks several more turbines will also be connected and enter test phases before full operation is achieved.

Right now, almost 600 people are working on site.

“When the wind farm is in full operation, the electricity generated will be enough for consumption in 300,000 Swedish households; it’s a huge wind power plant,” says John Childs.Nysäter Wind will operate one of Sweden’s largest wind farms in Viksjö, close to Härnösand. The wind farm will consist of 114 turbines with a total of 474 MW installed capacity. Construction is divided into two phases, the first phase including 73 turbines and the second including 41 turbines. The two phases will be completed and fully commissioned by the end of 2021.The total electricity production from both parks is estimated, in a normal year, to amount to about 1.7 TWh, corresponding to the electricity consumption of circa 300,000 households. RWE Renewables and a fund advised by Energy Infrastructure Partners AG (EIP) own 20% and 80%, respectively, in Nysäter Wind. 

UPPDATERAD INFORMATION – Rundtur i vindkraftparken Hästkullen och informationsmöte om vindkraftprojekten Hästkullen och Björnlandhöjden

Med anledning av de nya restriktionerna för covid-19 i regionen kommer den planerade rundturen i vindkraftparken Hästkullen den 22/11 att skjutas upp. Nytt datum för rundturen är ännu inte bestämt. Vi hoppas kunna genomföra den under första halvan av 2021. Vi behåller samtliga anmälningar inför den framtida rundturen och återkommer när vi vet mer.

Vi arbetar i dagsläget med en virtuell rundtur i vindkraftparken. Vi hoppas kunna dela denna med er snart, som ersättning för den uppskjutna fysiska rundturen.

Av samma anledning kommer informationsmötet den 9/12 enbart att hållas digitalt. Om ni har anmält er till detta möte fysiskt, ställer vi om er anmälan till det digitala mötet. Har ni inte anmält er ännu gör ni det till lisa.svanemarfredriksson@rwe.com senast den 2/12. En länk in till mötet kommer att distribueras till samtliga anmälda dagen innan mötet.

Om ni har några frågor eller funderingar, tveka inte på att höra av er till oss.

Första turbinen energisatt!

Under vecka 46 blir den första turbinen på Hästkullen inkopplad på elnätet och därmed kommer projektets första kWh att produceras. En stor milstolpe!

Detta vill Nysäter Wind fira och bjuder därför tillsammans med sina ägare RWE och Credit Suisse på Schweizisk choklad till samtliga som arbetar i projektet. Nysäter Wind vill också gärna fira det med lokalsamhället!

Välkomna förbi projektkontoret i Gammelgården så bjuder Nysäter Wind på Toblerone.

Nysäter stödjer lokalsamhället

Nysäter Wind: Klart med årligt stöd till bygden

Nysäter Wind och Föreningen för Vindkraftsfonden Hästkullen/Björnlandhöjden har nu kommit överens om den så kallade bygdepeng som ska utgå under den tid som Nysäter Winds två vindkraftsparker är i drift. Det årliga beloppet hamnar på drygt en miljon kronor och skall användas för olika utvecklingsprojekt i bygden.

”Vi är glada för att vi nått en överenskommelse. Det blir ett mycket välkommet och viktigt bidrag för vår bygd”, säger Björn Nordling, ordförande för föreningen.

Överenskommelsen innebär att bygden kring Viksjö, där Nysäter Wind just nu uppför vindkraftparkerna, kommer att få drygt 1 miljon kronor per år i stöd för utveckling av det lokala näringslivet samt sport-, kultur- och fritidsprojekt.

Den så kallade bygdepengen är frivillig, men något som de flesta vindkraftsbolag betalar. I Nysäter Winds fall handlar det om att bygden börjar få stödet under 2021, när vindkraftverken tas i drift.

”Det här är ett viktigt bidrag till det lokala samhället och vi är glada att vi kan ge tillbaka till bygden. Vi är angelägna om ett väl fungerande lokalsamhälle kring våra anläggningar, inte minst för att underlätta rekryteringen av framtida medarbetare”, säger John Childs, vd för Nysäter Wind.

Om Nysäter Wind och vindkraftsparkerna

De uppförs just nu vid områdena Hästkullen (73 turbiner) och Björnlandhöjden (41 turbiner) i Härnösand, Timrå och Kramfors kommuner.  Drifttagning av parkerna är planerad att ske under andra kvartalet 2021 (Hästkullen) respektive fjärde kvartalet 2021 (Björnlandhöjden). Den totala elproduktionen från bägge parkerna beräknas ett normalt år uppgå till ca 1,7 TWh, motsvarande elförbrukningen för mer än 300.000 hushåll.


Nysäter Wind: Agreement on financial support to the local community

Nysäter Wind and the Association for the Wind Power Fund Hästkullen / Björnlandhöjden have agreed on the financial support to the local community that will be paid while Nysäter Wind’s two wind farms are in operation. The annual amount, just over SEK 1 Million, will be used for various development projects in the area.

“We are happy that we have reached an agreement. It will be a very welcome and important contribution for our area,” said Björn Nordling, chairman of the association.

The agreement means that the area around Viksjö, where Nysäter Wind is currently building the wind farms, will receive just over SEK 1 Million per year in support of the development of the local business community as well as support to sports, culture and leisure projects.

The so-called “district money” is voluntary, but something that most wind power companies pay in Sweden. In Nysäter Wind’s case, the local community will receive the support starting at the end of 2021, when the wind power farm is fully commissioned.

“This is an important contribution to the local community, and we are happy that we can give back to them. It is of high importance that the local communities where we operate are well-functioning and attractive places to work and live. This is one way of contributing the the development of the local area,” said John Childs, CEO of Nysäter Wind.

About Nysäter Wind and the wind farmsThey are currently being built at the areas of Hästkullen (73 turbines) and Björnlandhöjden (41 turbines) in the municipalities of Härnösand, Timrå and Kramfors. Commissioning of the parks is planned to take place during the second quarter of 2021 (Hästkullen) and the fourth quarter of 2021 (Björnlandhöjden), respectively. The total electricity production from both parks is estimated in a normal year to amount to about 1.7 TWh, corresponding to the consumption of more than 300.000 households.

Rundtur i vindkraftsprojektet Hästkullen samt informationsmöte om vindkraftsprojekten Hästkullen och Björnlandhöjden

Vi vidtar försiktighetsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19. Vänligen observera att genomförandet av dessa aktiviteter kan förändras, alternativt ställas in helt, vid uppdaterade rekommendationer.

Välkomna att delta i en rundtur i vindkraftsprojektet Hästkullen söndagen den 22 november.

Under en busstur guidas ni runt i projektområdet och får se både helt och delvis resta vindkraftverk samt ges möjlighet att ställa frågor till ansvariga för projektet. För att ge så många som möjligt tillfälle att delta kommer flera turer att äga rum under dagen. Vi räknar med avgångar kl. 09 och 13. Ett par dagar innan rundturen kommer samtliga anmälda kontaktas och tilldelas en tid för rundtur. Samtliga bussturer startar och slutar vid Viksjö Folkets Hus.

Max. antal deltagare vid varje busstur är av försiktighetsskäl 25 st. Föranmälan är obligatorisk.

För er som av någon anledning inte vill eller kan åka buss kan vi av säkerhetsskäl tyvärr inte erbjuda möjlighet att genomföra rundturen i eget fordon.

Plats: Samling vid Viksjö Folkets Hus, Gammelgården, Viksjö.
Tid: Söndag den 22 november, exakt tid meddelas senare.
Anmälan: Anmäl dig senast fredag den 13 november till Lisa Svanemar via lisa.svanemarfredriksson@rwe.com eller 073-087 94 70.

Vi bjuder också in till ett informationsmöte om vindkraftsprojekten Hästkullen och Björnlandhöjden i Folkets Hus onsdagen den 9 december.

Där får du träffa representanter för Nysäter Wind som presenterar hur bygget av vindkraftsparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden fortskrider. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor kring projekten.

Vi bjuder på fika.

Antalet deltagare vid informationsmötet är begränsat till 50 st. Föranmälan är obligatorisk.
Först-till-kvarn principen gäller vid anmälan.

För den som inte har möjlighet att delta fysiskt, ges möjlighet att delta i mötet digitalt via Skype. Även till det digitala mötet är föranmälan obligatorisk. Länk till det digitala mötet distribueras till anmälda dagen innan mötet.

Kom ihåg att meddela i er anmälan om ni önskar delta i mötet fysiskt eller digitalt.

Plats: Viksjö Folkets Hus, Gammelgården, Viksjö.
Tid: Onsdag den 9 december kl. 18.30.
Anmälan: Anmäl dig senast onsdag den 2 december till Lisa Svanemar via lisa.svanemarfredriksson@rwe.com eller 073-087 94 70.

Varmt välkomna till bägge aktiviteter!

Magnus Kullberg
för
Nysäter Wind AB

Välbesökta informationsträffar i Viksjö

Den 22 och 23 september ordnade Nysäter Wind informationsträffar för de boende och intressenter kring vindkraftparken som byggs utanför Viksjö. 65 personer kom och lyssnade på senaste nytt om projektet i Folkets Hus. Ambitionen är att hålla liknande informationsmöten varje kvartal framgent.

”Det var verkligen roligt att så många kom och träffade oss och lyssnade till status på våra arbeten i vindkraftparken. Det kom upp många intressanta frågor som vi tar vidare. Det är ett omfattande bygge och vi vill därför ha en tät dialog med alla intressenter”, säger Per Nordlund, rådgivare i projektet och en av dem som höll i mötena tillsammans med bland andra Mats-Ola Vestin och Malin Hillström.

Efter en genomgång av senaste nytt kring projektet gick ordet över till Fredrik Andrén-Sandberg på RWE Renewables som förklarade vad som kommer att hända när vindkraftparken är färdigbyggd och RWE Renewables tar över driften. Även Lars Bruun, projektansvarig på plats, gav sin bild över bygget och visade vackra bilder över de fyra vindkraftverk som nu står på plats. Ungefär ett vindkraftverk i veckan kommer upp och totalt kommer det att resas 114 stycken. Just nu arbetar runt 600 personer i parken. Planen är att vindkraftparken ska tas i drift i slutet av 2021.

Det uppkom flera frågor kring projektet, till exempel rörande trafiksituationen. Aktuell information om projektets betongtransporter finns på Nysäter Winds hemsida. Projektet tar idag emot 5–8 turbintransporter dagligen, måndag-lördag, samtliga nattetid. Nysäter Wind har påbörjat processer för att sänka farten genom Viksjö för all trafik på väg 331.

Andra frågor rörde miljötillstånden och återställningen av marken. Det som gäller är att alla temporära ytor som används i projektet ska återställas senast ett år efter drifttagning av parken, vilket Nysäter Wind ansvarar för. Löpande återställning pågår på de platser i parken där det redan nu är möjligt. Vissa områden, exempelvis myrmark, är svårare att återställa än andra, varför vägar och kranplaner anlagts för att behålla de naturliga vattenflödena i myrarna. Efter drifttagning kommer också ljudmätningar att göras för att kontrollera att ljudnivåerna från turbinerna hålls inom tillståndets värden.

Vad gäller vilka som investerat i vindkraftparken och äger den så ägs den av RWE och Credit Suisse och driften kommer att skötas av RWE. All el som produceras i parken kommer att köpas av BP på ett långtidskontrakt och BP bestämmer till vilka de säljer elen vidare, om de gör det. Inga andra externa parter har investerat i parken, eller köper el direkt av Nysäter Wind.

Vidare informerade Per Nordlund om att han trätt tillbaka som VD sedan i somras och att ny VD för Nysäter Wind är John Childs. Per Nordlund är kvar som rådgivare.

Tack alla som kom och lyssnade och deltog i samtalen!

Ladda ner – HAS_N_Bilaga-1A_30K_20200406_opt-1
Ladda ner – 200420-Bilaga-3-BJL_Slutlig-layout-Oversikt_opt-2
Ladda ner – HAS_S_Bilaga-1B_30K_20200406_opt-1

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

och få notiser om nya nyhetsinlägg

Loading