Välbesökta informationsträffar i Viksjö

Den 22 och 23 september ordnade Nysäter Wind informationsträffar för de boende och intressenter kring vindkraftparken som byggs utanför Viksjö. 65 personer kom och lyssnade på senaste nytt om projektet i Folkets Hus. Ambitionen är att hålla liknande informationsmöten varje kvartal framgent.

”Det var verkligen roligt att så många kom och träffade oss och lyssnade till status på våra arbeten i vindkraftparken. Det kom upp många intressanta frågor som vi tar vidare. Det är ett omfattande bygge och vi vill därför ha en tät dialog med alla intressenter”, säger Per Nordlund, rådgivare i projektet och en av dem som höll i mötena tillsammans med bland andra Mats-Ola Vestin och Malin Hillström.

Efter en genomgång av senaste nytt kring projektet gick ordet över till Fredrik Andrén-Sandberg på RWE Renewables som förklarade vad som kommer att hända när vindkraftparken är färdigbyggd och RWE Renewables tar över driften. Även Lars Bruun, projektansvarig på plats, gav sin bild över bygget och visade vackra bilder över de fyra vindkraftverk som nu står på plats. Ungefär ett vindkraftverk i veckan kommer upp och totalt kommer det att resas 114 stycken. Just nu arbetar runt 600 personer i parken. Planen är att vindkraftparken ska tas i drift i slutet av 2021.

Det uppkom flera frågor kring projektet, till exempel rörande trafiksituationen. Aktuell information om projektets betongtransporter finns på Nysäter Winds hemsida. Projektet tar idag emot 5–8 turbintransporter dagligen, måndag-lördag, samtliga nattetid. Nysäter Wind har påbörjat processer för att sänka farten genom Viksjö för all trafik på väg 331.

Andra frågor rörde miljötillstånden och återställningen av marken. Det som gäller är att alla temporära ytor som används i projektet ska återställas senast ett år efter drifttagning av parken, vilket Nysäter Wind ansvarar för. Löpande återställning pågår på de platser i parken där det redan nu är möjligt. Vissa områden, exempelvis myrmark, är svårare att återställa än andra, varför vägar och kranplaner anlagts för att behålla de naturliga vattenflödena i myrarna. Efter drifttagning kommer också ljudmätningar att göras för att kontrollera att ljudnivåerna från turbinerna hålls inom tillståndets värden.

Vad gäller vilka som investerat i vindkraftparken och äger den så ägs den av RWE och Credit Suisse och driften kommer att skötas av RWE. All el som produceras i parken kommer att köpas av BP på ett långtidskontrakt och BP bestämmer till vilka de säljer elen vidare, om de gör det. Inga andra externa parter har investerat i parken, eller köper el direkt av Nysäter Wind.

Vidare informerade Per Nordlund om att han trätt tillbaka som VD sedan i somras och att ny VD för Nysäter Wind är John Childs. Per Nordlund är kvar som rådgivare.

Tack alla som kom och lyssnade och deltog i samtalen!

 

Informationsmöte om vindkraftsprojekten Hästkullen och Björnlandhöjden

Välkommen till Folkets Hus i Viksjö den 22 september kl. 18.30 alternativt den 23 september kl. 18.30.

Där får du träffa representanter för Nysäter Wind.
Vi presenterar nuläget av bygget av vindkraftparkerna Hästkullen och Björnlandhöjden och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor kring projekten. Vi bjuder på fika.

Vi vidtar försiktighetsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19 och därför begränsar vi antalet deltagare till 40 st/möte samt att föranmälan är obligatorisk. Först-till-kvarn principen gäller vid anmälan.

Plats: Viksjö Folkets Hus, Gammelgården, Viksjö
Tid: Tisdag den 22 september kl. 18.30, alternativt
Onsdag den 23 september kl. 18.30.
Anmälan: Anmäl dig senast söndag den 20 september till Moa Rosén via moa.rosen.extern@rwe.com eller till Lisa Svanemar via 073-087 94 70.

Varmt välkomna!

Magnus Kullberg
för
Nysäter Wind AB

Betongtransporter Habbornvägen

Under vecka 44 är följande gjutningar planerade i vindkraftpark Hästkullen:

Måndag 6/10

Tisdag 27/10 – gravitationsfundament

Onsdag 28/10

Torsdag 29/10

Det är gjutningen av gravitationsfundament som kräver större mängd betong vilket resulterar i upp mot 100 betongtransporter dessa dagar.

Observera att löpande förändringar kan förekomma. Vi försöker att hålla arbetena till planeringen samt uppdatera denna information vid eventuella ändringar.

Uppdatering efter sommaren

Efter sommarmånaderna har nu entreprenörerna återgått till full verksamhet på både Hästkullen och Björnlandhöjden, vilket innebär att ca 500 personer arbetar med de två projekten. På Hästkullen är ca 25 km väg nu färdigbyggd och 37 st fundament gjutna. Kraftledningsbyggnationen av de större luftledningarna för elanslutningen till stamnätet fortgår likaså. I mitten av augusti passerades en liten milstolpe för projektet, då de första torndelarna respektive rotorbladen levererades till Hästkullen. De första torndelarna monterades på plats i norra delen av parken, se bilden härunder.
I slutet av augusti är monteringen av 5 vindkraftverkstorn påbörjad.

Markarbetena inom Björnlandhöjden handlar i första hand om byggnation av vägar inom projektområdet samt kranytor intill kommande vindkraftverk. Den mobila betongstationen har här börjat producera betong till fundamenten och den kommer också att stötta med leveranser till Hästkullen. Därför kommer det att köra betongtransporter utmed Habbornvägen vid tillfällen då större gjutningar pågår. Projektet har tagit emot synpunkter på att det är många tunga fordon ute i trafiken och att man upplever att det ibland går lite för fort på vägarna. Nysäter Wind arbetar med påminnelser till entreprenörerna om att ha respekt för hastighetsbegränsningar och även med att vidta fysiska åtgärder såsom exempelvis anläggande av farthinder.

Nysäter Wind: Viktig milstolpe nådd – första vindkraftverket rest

Nu är det första vindkraftverket i vindkraftparken nära Viksjö utanför Härnösand, på plats. Arbetet med att resa de resterande 113 vindkraftverken, som ska färdigställas under 2021, fortsätter. Färdigställd och i drift, kommer vindkraftparken att drivas av RWE Renewables.

”Det här är en viktig milstolpe för oss på Nysäter Wind, och för hela projektet”, säger John Childs, vd för Nysäter Wind.

Redan i juni började komponenter såsom torn, rotorblad och turbiner att anlända till hamnen i Härnösand.  Efter det att markarbeten, gjutning av fundament och resning av tornet färdigställts var dags för den första turbinen med sina 73 m långa blad att lyftas på plats. Fortsättningsvis kommer 1-2 vindkraftverk att färdigställas varje vecka. Just nu arbetar närmare 400 personer på platsen för vindkraftsbygget.

”När vindkraftparken är i full drift kommer elen som genereras att räcka till förbrukningen i 300 00 svenska hushåll, motsvarande nästan ett helt Malmö. Vindkraftparken blir ett viktigt bidrag till Sveriges mål att nå 100 procent förnybar elproduktion senast 2040”, säger John Childs. Nysäter Wind är byggherre och kommer att driva vindkraftparken, som blir en av Sveriges största när den är färdigbyggd. Den kommer att bestå av 114 turbiner med totalt 474 MW installerad kapacitet. Den första fasen omfattar 73 turbiner och den fasen planeras vara klar i mitten av 2021. Den andra fasen av konstruktionen omfattar 41 turbiner, som ska vara färdiga i slutet av 2021. RWE Renewables och infrastrukturfonden Credit Suisse Energy Infrastructure Partners äger 20 respektive 80 procent i Nysäter Wind.

English:

Nysäter Wind: First wind turbine erected – important milestone reached

The first wind turbine at the wind farm outside Viksjö, Härnösand, is now in place. The work of erecting the remaining 113 wind turbines, which will be completed during 2021, continues. Once completed, the site will be operated by RWE Renewables.

”This is an important milestone for us at Nysäter Wind, and for the entire project,” says John Childs, CEO of Nysäter Wind.

In June, components such as towers, rotor blades and turbines began to arrive at the port of Härnösand. After the completion of ground works, casting of the foundation and the erection of the tower, the first turbine with its 73 meter-long blades has now been lifted into place. Going forward, one to two turbines will be finalized each week. Right now, close to 400 people are working at the Nysäter wind power site.

“When the wind farm is in full operation, the electricity generated will be enough for the consumption of 300,000 Swedish households. The Nysäter wind farm will be an important contribution to Sweden’s goal of reaching 100 percent renewable electricity production by 2040,” says John Childs. Nysäter Wind will operate one of Sweden’s largest wind farms in Viksjö, close to Härnösand. The wind farm will consist of 114 turbines with a total of 474 MW installed capacity. The first phase, including 73 turbines, is planned for completion in mid-2021. The second phase of construction includes 41 turbines, to be completed by the end of 2021. RWE Renewables and a fund advised by Credit Suisse Energy Infrastructure Partners own 20% and 80%, respectively, in Nysäter Wind.

Nysäter Wind informerar om senaste nytt från projektet

Markarbetena i Hästkullen har fortsatt med hög intensitet under sommaren, med undantag för ett par veckors semesteruppehåll. Väg- och fundamentsbygge, avverkning och kraftledningsbyggnation, allt för att förbereda för resningen av vindkraftverken, som kommer att påbörjas under augusti/september. Arbetet syns även nere i Viksjö, där ett par av entreprenörerna har byggt upp etableringar med baracker för sin personal.

Vägbygge på Björnlandhöjden

Parallellt har även markarbetena i Björnlandhöjden påbörjats med bygge av vägar till och inom projektområdet samt kranytor vid de platser där vindkraftverken ska byggas. En mobil betongstation har byggts i närheten av parkområdet som ska tillverka betongen till fundamenten, där gjutningarna påbörjas i augusti/september.

John Childs ny vd för Nysäter Wind (Swe/Eng)

John Childs tillträder inom kort posten som ny vd för Nysäter Wind. Han ersätter 

Per Nordlund som har beslutat sig för att lämna vd-posten för att i stället övergå i en roll som senior rådgivare i projektet. 

John Childs kommer inom kort att ta över som vd. Han har tidigare haft flera ledande positioner inom energibranschen på Envision Energy, Vestas Wind Systems AS och Siemens Wind Power AS och är specialiserad på att driva komplexa projekt inom infrastruktur. Per Nordlund kommer att stötta honom i vd-rollen. 

“Vi är mycket glada över rekryteringen av John Childs som ny vd. Han har stor kompetens och erfarenhet från att driva stora projekt inom vindkraften vilket kommer att vara till stor nytta för Nysäter Wind”, säger Jørgen Kildahl, styrelseordförande för Nysäter Wind. 

”Per Nordlund har gjort ett utmärkt arbete som vd och jag är mycket glad för att han stannar hos oss som rådgivare. Hans långa erfarenhet från energisektorn och hans breda kontaktnät är mycket värdefullt för Nysäter Wind”, avslutar Jørgen Kildahl.

English:

John Childs new CEO of Nysäter Wind

John Child has been appointed as the new CEO of Nysäter Wind. Former CEO, Per Nordlund has decided to leave the position to focus entirely on a role as senior advisor in the project. 

John will take up his position shortly. He is a British and Swedish citizen and has an extensive experience in high value complex infrastructural power generation projects. He is also specialized in Operational Management in both Construction and Service industries, within Public and Private sectors. He has held international management positions in Envision Energy, Vestas Wind Systems AS and Siemens Wind Power AS. John, will be based in Sweden.

“We are very pleased to have John taking the role as the CEO of Nysäter Wind AB with his strong expertise and experience in project execution”, says Jørgen Kildahl, Chairman of the Board Nysäter Wind AB.

“Per Nordlund has done an excellent job as CEO and I am very happy that he stays with us as an adviser. His long experience in the energy sector and his extensive network is very valuable to Nysäter Wind”, Jørgen Kildahl concludes.

Kommentar till Uppdrag Gransking

Just nu uppför Nysäter Wind vad som kommer att bli en av Sveriges största vindkraftparker i Viksjö utanför Härnösand. Onsdagen den 29 april sände Uppdrag Granskning ett reportage om projektet och med anledning av det vill vi ytterligare förklara några punkter. 

Nysäter Wind började bygga vindkraftparken 2018 och färdigbyggd kommer den att ha 114 turbiner med en installerad effekt på totalt 475 MW. I full produktion kommer elen att räcka till 300 000 svenska hushåll. Inledningen av byggprocessen har dessvärre kantats av en del utmaningar, främst kopplade till vissa entreprenörer och underentreprenörer. 

Nysäter Wind anser att granskande journalistik är en viktig del av vår demokrati och Nysäter Wind har arbetat nära myndigheterna och alla medier som haft frågor om projektet, så även med Uppdrag Granskning. Vi har gett intervjuer, försett dem med fakta och information samt berett möjlighet till filminspelning på plats. Vi prioriterar alltid hög tillgänglighet för media. Det finns dock några punkter som vi vill klargöra med anledning av Uppdrag Gransknings reportage: 

Underleverantörer som inte betalats i sin helhet: Nordex som huvudentreprenör ansvarar, genom ett så kallat EPC-kontrakt (Engineering Procurement and Construction), för arbetena på plats och det inkluderar skyldigheten och rätten att välja, styra och följa upp underleverantörer. Det är Nordex som ansvarar för arbetena på plats där vindkraftparken uppförs. Dessvärre hamnade Nordex i vintras i en juridisk tvist med sin underentreprenör Active Works, en tvist som dessvärre fick tråkiga konsekvenser för mindre entreprenadföretag som utfört arbeten på plats.  Nysäter Wind fann det oacceptabelt att av denna orsak låta små företag och dess ägare hamna på obestånd och beslutade därför tillsammans med Nordex att ge ekonomiskt stöd till underleverantörer som inte betalats av Active Works. Totalt har cirka 40 MSEK betalats ut till dessa underleverantörer.

Misstänkta kriminella anknytningar: Rykten om detta nådde Nysäter Wind under hösten 2019 och vi agerade omedelbart genom att be Nordex utreda frågan. Det resulterade i att Nordex underleverantör Active Works avslutade sitt samarbete med en av sina underentreprenörer, som fick lämna arbetsplatsen omedelbart. 

Dumpning av landmassor i strid med miljötillståndet: Nysäter Wind har ingen inblick i de arbetsordrar som utfärdats och som ledde till dumpningen. Vi beklagar djupt det inträffade misstaget och vi har en dialog med myndigheterna om ärendet och hur återställning skall ske. 

Otillåten trädfällning: En mindre trädfällning genomfördes i tron att ett tillstånd redan hade utfärdats, vilket visade sig inte vara fallet. Denna incident beror på den mänskliga faktorn, och har som sig bör rapporterats till polisen.

Nysäter Wind beklagar de olyckliga händelser som inträffat i projektets inledande skede. Nysäter Wind har konsekvent uppfyllt alla sina kontraktsförpliktelser. Skanska har nu ersatt Active Works och är nu en betydande underleverantör till vår huvudentreprenör Nordex. Arbetena på plats fortskrider enligt plan. Nysäter Wind prioriterar miljöskydd högt och vår ambition är självklart att alla arbeten som utförs på plats ska genomföras i full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Nordlund, vd Nysäter Wind.

Åtgärder vid Covid-19 pandemin

På grund av Covid-19-pandemin har Nysäter Wind AB tillsammans sina partners i projektet, RWE och Nordex, vidtagit åtgärder för att begränsa den potentiella smittospridningen under byggnationen av projektet i enlighet med den Svenska regeringens vägledning. Åtgärderna kommer att uppdateras efter behov och i linje med den vägledning som offentliggöras av regeringen allt eftersom situationen utvecklas.

All personal som arbetar med projektet måste för närvarande följa följande nyckelåtgärder under arbetsperioder:

 • Personal bör stanna hemma om de eller någon annan i hushållet är sjuk med några symtom som potentiellt kan indikera infektion med Covid-19-viruset; såsom feber, torr hosta, andningsbesvär, ont i halsen, illamående, muskel- och / eller ledvärk.
 • Personal bör tvätta händerna ofta och grundligt i minst 20 sekunder med tvål och vatten eller en alkoholbaserad handrengöringsprodukt.
 • Ska undvika att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Täcka mun och näsa om man nyser eller hostar, använda näsduk och undvika handkontakt med andningsutsöndringar. Ska även bortföra näsdukar så snart som möjligt och tvätta händerna efteråt.
 • Hålla avstånd på minst 1,5 m från andra individer samt undvika att samlas i grupper.
 • Minimera användning av slutna offentliga byggnader i närheten av platsen samt hålla sig borta från andra människor på offentliga platser. Ska dessutom vara särskilt uppmärksamma på att skapa en säker miljö för äldre, samt andra som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka från covid-19.
 • Inget arbete med närhet mindre än 1,5 m mellan arbetare är tillåtet, såvida inte arbetarna är utrustade med lämplig PPE inklusive ansiktsmasker och handskar, utöver annan PPE som kan vara nödvändig för den specifika arbetsuppgift som utförs. Direkt kontakt bör undvikas om möjligt.
 • Delning av fordon ska hållas till ett minimum. Förutom föraren bör det inte vara mer än en annan person närvarande i de fordon som används och passageraren bör stanna kvar i det bakre passagerarsätet. Det rekommenderas att passagerare bär engångshandskar av gummi och ansiktsmasker (FFP3 / FFP2).
 • Ska undvika att dela dricksflaskor, glas, koppar osv.
 • Ska rengöra ytor med klor- eller alkoholbaserade desinfektionsmedel, samt öka frekvensen för kontorsstädning.
 • Kontinuerligt se över personal för tecken på sjukdom.

Endast de medarbetare som är absolut vitala för byggnationen kommer att resa till och arbeta på Nysäter projektområde. I de fall där byggpersonal regelbundet reser till platsen från andra delar av Sverige (utanför Västernorrland) eller från utlandet, kommer behovet av sådana resor först att säkerhetbedömas av bygg- och HSE-cheferna, där nationella och internationella resebegränsningar och försiktighetsåtgärder kommer att tillämpas.

Byggteam som är involverade i projektet har justerat sina arbetsmönster för att minimera behovet för personal att lämna landet regelbundet. Personal som behöver resa till platsen kommer att minimera sin användning av kollektivtrafik och förväntas tillämpa god hygien samt vidta social distansering i alla stadier av sin resa. 

Vid återkomst till byggplatsen kommer personalen att följa de åtgärder som beskrivs ovan för att säkerställa effektiv social distans mellan andra kollegor och allmänheten samt vidta god hygienpraxis fortlöpande.

Om du vill diskutera någon aspekt av ovanstående försiktighetsåtgärder, kontakta gärna vår representant på följande nummer:

Nysäter Wind AB, Owners Engineer Team (RWE), hälso- och säkerhetschef, Patric Åhlin. 

Tel. +46 (0)70-581 16 00

Ytterligare information om Covid-19-utbrottet och försiktighetsåtgärder som publicerats av folkhälsomyndigheten och Sveriges byrå för socialt skydd och beredskap, MSB, hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/corona

Sammanfattning av pågående arbeten i projekten Hästkullen och Björnlandhöjden (9-13 Mars 2020)

Hästkullen

I modul 3 utförde HSTA följande arbeten:

Avtäckning vid H32 och H38.

Borrning vid H19, H27 och H47.

Sprängning vid H27.

Terrassering vid H19, H27, H32, H35 och H38.

En olycka inträffade med en dumper tillhörande HSTA på onsdagen, den tippade ner i ett dike.

I modul 5 utförde Sigurd Sand följande arbeten:

Avtäckning och terrassering vid H18, H26 och H17. Även H25 (modul 3).

Borrning vid H26 och H15.

Sprängning vid H15 samt väg mot H13.

Krossning vid H25.

Trumbyte vid vattenärende 5k och 5j, väg mot H31.

Inget arbete utförs vid H14 och H17 utanför godkända områden.

Sigurd Sand drabbades av ett tillbud, då en lastbil gled ner i diket, access 3. Ingen miljöpåverkan.

I övrigt fortgår breddningen av Laxsjövägen (infartsväg 2, i dess förlängning inom parkområdet).

Skanska, i modul 1, 2, 4 utförde följande arbeten:

Snöröjning i samtliga moduler.

Inmätning av områdena och planering av aktiviteter.

Mindre avverkning har utförts i modul 6 och 3.

Personalstyrka i genomsnitt under veckan:

HSTA 42 pers (Maskinpark 40 st)

Sigurd Sand 28 pers (Maskinpark 31 st, varav 25 i drift)

Skanska 5 st (Maskinpark 1 st)

Björnlandhöjden

Skanska har påbörjat avtäckning av SCA:s bergtäkt vid infartsvägen till Björnlandhöjden.

SCA utför avverkning på site.