Kommentar till Uppdrag Gransking

Just nu uppför Nysäter Wind vad som kommer att bli en av Sveriges största vindkraftparker i Viksjö utanför Härnösand. Onsdagen den 29 april sände Uppdrag Granskning ett reportage om projektet och med anledning av det vill vi ytterligare förklara några punkter. 

Nysäter Wind började bygga vindkraftparken 2018 och färdigbyggd kommer den att ha 114 turbiner med en installerad effekt på totalt 475 MW. I full produktion kommer elen att räcka till 300 000 svenska hushåll. Inledningen av byggprocessen har dessvärre kantats av en del utmaningar, främst kopplade till vissa entreprenörer och underentreprenörer. 

Nysäter Wind anser att granskande journalistik är en viktig del av vår demokrati och Nysäter Wind har arbetat nära myndigheterna och alla medier som haft frågor om projektet, så även med Uppdrag Granskning. Vi har gett intervjuer, försett dem med fakta och information samt berett möjlighet till filminspelning på plats. Vi prioriterar alltid hög tillgänglighet för media. Det finns dock några punkter som vi vill klargöra med anledning av Uppdrag Gransknings reportage: 

Underleverantörer som inte betalats i sin helhet: Nordex som huvudentreprenör ansvarar, genom ett så kallat EPC-kontrakt (Engineering Procurement and Construction), för arbetena på plats och det inkluderar skyldigheten och rätten att välja, styra och följa upp underleverantörer. Det är Nordex som ansvarar för arbetena på plats där vindkraftparken uppförs. Dessvärre hamnade Nordex i vintras i en juridisk tvist med sin underentreprenör Active Works, en tvist som dessvärre fick tråkiga konsekvenser för mindre entreprenadföretag som utfört arbeten på plats.  Nysäter Wind fann det oacceptabelt att av denna orsak låta små företag och dess ägare hamna på obestånd och beslutade därför tillsammans med Nordex att ge ekonomiskt stöd till underleverantörer som inte betalats av Active Works. Totalt har cirka 40 MSEK betalats ut till dessa underleverantörer.

Misstänkta kriminella anknytningar: Rykten om detta nådde Nysäter Wind under hösten 2019 och vi agerade omedelbart genom att be Nordex utreda frågan. Det resulterade i att Nordex underleverantör Active Works avslutade sitt samarbete med en av sina underentreprenörer, som fick lämna arbetsplatsen omedelbart. 

Dumpning av landmassor i strid med miljötillståndet: Nysäter Wind har ingen inblick i de arbetsordrar som utfärdats och som ledde till dumpningen. Vi beklagar djupt det inträffade misstaget och vi har en dialog med myndigheterna om ärendet och hur återställning skall ske. 

Otillåten trädfällning: En mindre trädfällning genomfördes i tron att ett tillstånd redan hade utfärdats, vilket visade sig inte vara fallet. Denna incident beror på den mänskliga faktorn, och har som sig bör rapporterats till polisen.

Nysäter Wind beklagar de olyckliga händelser som inträffat i projektets inledande skede. Nysäter Wind har konsekvent uppfyllt alla sina kontraktsförpliktelser. Skanska har nu ersatt Active Works och är nu en betydande underleverantör till vår huvudentreprenör Nordex. Arbetena på plats fortskrider enligt plan. Nysäter Wind prioriterar miljöskydd högt och vår ambition är självklart att alla arbeten som utförs på plats ska genomföras i full överensstämmelse med gällande lagar och regler.

För ytterligare frågor, kontakta: Per Nordlund, vd Nysäter Wind.

Åtgärder vid Covid-19 pandemin

På grund av Covid-19-pandemin har Nysäter Wind AB tillsammans sina partners i projektet, RWE och Nordex, vidtagit åtgärder för att begränsa den potentiella smittospridningen under byggnationen av projektet i enlighet med den Svenska regeringens vägledning. Åtgärderna kommer att uppdateras efter behov och i linje med den vägledning som offentliggöras av regeringen allt eftersom situationen utvecklas.

All personal som arbetar med projektet måste för närvarande följa följande nyckelåtgärder under arbetsperioder:

 • Personal bör stanna hemma om de eller någon annan i hushållet är sjuk med några symtom som potentiellt kan indikera infektion med Covid-19-viruset; såsom feber, torr hosta, andningsbesvär, ont i halsen, illamående, muskel- och / eller ledvärk.
 • Personal bör tvätta händerna ofta och grundligt i minst 20 sekunder med tvål och vatten eller en alkoholbaserad handrengöringsprodukt.
 • Ska undvika att röra vid ögon, näsa och mun med händerna.
 • Täcka mun och näsa om man nyser eller hostar, använda näsduk och undvika handkontakt med andningsutsöndringar. Ska även bortföra näsdukar så snart som möjligt och tvätta händerna efteråt.
 • Hålla avstånd på minst 1,5 m från andra individer samt undvika att samlas i grupper.
 • Minimera användning av slutna offentliga byggnader i närheten av platsen samt hålla sig borta från andra människor på offentliga platser. Ska dessutom vara särskilt uppmärksamma på att skapa en säker miljö för äldre, samt andra som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka från covid-19.
 • Inget arbete med närhet mindre än 1,5 m mellan arbetare är tillåtet, såvida inte arbetarna är utrustade med lämplig PPE inklusive ansiktsmasker och handskar, utöver annan PPE som kan vara nödvändig för den specifika arbetsuppgift som utförs. Direkt kontakt bör undvikas om möjligt.
 • Delning av fordon ska hållas till ett minimum. Förutom föraren bör det inte vara mer än en annan person närvarande i de fordon som används och passageraren bör stanna kvar i det bakre passagerarsätet. Det rekommenderas att passagerare bär engångshandskar av gummi och ansiktsmasker (FFP3 / FFP2).
 • Ska undvika att dela dricksflaskor, glas, koppar osv.
 • Ska rengöra ytor med klor- eller alkoholbaserade desinfektionsmedel, samt öka frekvensen för kontorsstädning.
 • Kontinuerligt se över personal för tecken på sjukdom.

Endast de medarbetare som är absolut vitala för byggnationen kommer att resa till och arbeta på Nysäter projektområde. I de fall där byggpersonal regelbundet reser till platsen från andra delar av Sverige (utanför Västernorrland) eller från utlandet, kommer behovet av sådana resor först att säkerhetbedömas av bygg- och HSE-cheferna, där nationella och internationella resebegränsningar och försiktighetsåtgärder kommer att tillämpas.

Byggteam som är involverade i projektet har justerat sina arbetsmönster för att minimera behovet för personal att lämna landet regelbundet. Personal som behöver resa till platsen kommer att minimera sin användning av kollektivtrafik och förväntas tillämpa god hygien samt vidta social distansering i alla stadier av sin resa. 

Vid återkomst till byggplatsen kommer personalen att följa de åtgärder som beskrivs ovan för att säkerställa effektiv social distans mellan andra kollegor och allmänheten samt vidta god hygienpraxis fortlöpande.

Om du vill diskutera någon aspekt av ovanstående försiktighetsåtgärder, kontakta gärna vår representant på följande nummer:

Nysäter Wind AB, Owners Engineer Team (RWE), hälso- och säkerhetschef, Patric Åhlin. 

Tel. +46 (0)70-581 16 00

Ytterligare information om Covid-19-utbrottet och försiktighetsåtgärder som publicerats av folkhälsomyndigheten och Sveriges byrå för socialt skydd och beredskap, MSB, hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/corona